PIOTR RZECZYCKI
KOMORNIK SĄDOWY

Przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
Kancelaria komornicza numer e-sąd: 3274

KANCELRIA


Komornikom powierza się następujące zadania:
  • 1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.1) )
  • 2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności
  • 2a) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej
  • 3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza
  • 4) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.


Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, wykonuje następujące czynności:
  • 1) na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje
  • 1a) na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata
  • 2) sporządza protokół stanu faktycznego
  • 3) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty


Zgodnie z art. 178. ust. 2 Prawo upadłościowe [Prawo żądania informacji; wniosek o poszukiwanie majątku upadłego] Syndyk składa wniosek o poszukiwanie majątku upadłego przez komornika z ograniczeniem do poszukiwania w bazach danych, do których komornik ma dostęp. Przepisów art. 801 i art. 8011 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się. ponadto z godnie z ustawą o komornikach sądowych w art. 3 ust. 3

KANCELARIA DYSPONUJE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Rzeczycki dysponuje następującymi
rozwiązaniami usprawniającymi egzekucję należności:


W codziennej pracy kancelaria korzysta z programu KOMORNIK SQL-VAT.